رابطه هوش هیجانی و باورهای معرفت‌شناختی با خلاقیت

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، استان کرمان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط متغیرهای هوش هیجانی و باورهای معرفت شناختی با خلاقیت در دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان کرج در سال تحصیلی87-88 می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان کرج که مجموع آنها تقریباً 43 هزار نفر است، تشکیل می‌دهد. بر همین اساس تعداد 120 نفر از آنها از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از چهار منطقه آموزشی به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات داده ها و عوامل از آزمون‌های هوش هیجانی سیبریا شرینگ، آزمون خلاقیت گیلفورد و آزمون باورهای معرفت‌شناختی شومر بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون پیرسون جهت مشخص کردن رابطه متغیرهای مدنظر با خلاقیت و از رگرسیون گام به گام جهت شناسایی سهم تبیینی هر یک از متغیرها استفاده شد. نتایج حاکی از آن ست که خلاقیت دانش آموزان با شش متغیر پیش‌بین، رابطه معنادار (با جهت مثبت) در سطح 01/0 دارند. بیشترین میزان همبستگی معنادار مربوط به متغیر «خودآگاهی» و کمترین مقدار نیز متعلق به متغیر «باورهای معرفت‌شناختی» می‌باشد. یعنی بیشترین میزان پیش‌بینی متغیر ملاک به متغیر «خودآگاهی» با مقدار 501/0 و کمترین میزان آن مربوط به متغیر باورهای معرفت‌شناختی با مقدار 116/0 می‌باشد. این نتیجه گویای آن است که متغیر «خودآگاهی» بیشترین تأثیر و متغیر «باورهای معرفت‌شناختی» کمترین تأثیر را بر روی متغیر ملاک دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study relation emotional intelligence and epistemological beliefs with creativity

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghanbari Zarandi 1
  • Mohammad Ghafari Majlaj 2
  • Sadollah Hashemi Razini 3
1 Faculty member of Payame Nour University. Kerman
2 Faculty member of Islamic Azad University Chalous Branch
3 M.A Degree Psychology Field. Shiraz University.
چکیده [English]

The Purpose of present study was the study relation emotional intelligence and epistemological beliefs with creativity in high school student in Karaj city in 87-88 years. For this purpose 120 students were selected random cluster sampling method. Measuring instruments included emotional intelligence Sibrya shering questioner, Gilford creativity Scale and epistemological beliefs questioner. For analysis data used correlation coefficient Pierson and step by step Regression. The results revealed that there is meaning positive relation between creativity and Predictive variables, the stronger relation was between self awareness and weakness' relation epistemological beliefs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • epistemological beliefs
  • creativity