ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی رشته‌های آموزش معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی رشته‌های آموزش معلمان بوده است. کیفیت برنامه‌درسی براساس نه عنصر هدف، محتوا، راهبردهای تدریس، فعالیت‌های یادگیری، مواد و وسایل، ارزشیابی، گروهبندی، زمان و فضا مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی است. جهت جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل موارد زیر می‌باشد: دانشجویان رشته‌های آموزش معلمان که در سال تحصیلی 88-87 به تحصیل مشغول هستند. و استادانی که دروس گوناگون را در رشته‌های مذکور تدریس کرده‌اند. برای انتخاب حجم نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد. انتخاب نمونه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای بوده است که در درون هر لایه یا طبقه، آزمودنی‌ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه‌ای از روش‌های آمار توصیفی و آزمون T برای گروه‌های مستقل، آزمون همبستگی، آزمون یومان ویتنی و آزمون فریدمن در آمار استنباطی بهره‌گیری شد. یافته‌ها نشان داد‌، برنامه‌های درسی رشته‌های آموزش معلمان در هیچ یک از عناصر مورد بررسی از مطلوبیت و پویایی لازم برخوردار نبوده است. همه عناصر در سطح متوسط قرار گرفته‌اند. از بین رشته‌های مورد بررسی تنها رشته «آموزش ابتدایی» در برخی از عناصر در کیفیت مطلوبی قرار داشت و بقیه رشته‌ها از مطلوبیت کافی برخودار نبوده است. بنابراین برنامه‌های درسی ارایه شده در راستای اهداف کلی رشته‌های آموزش معلمان حرکت می‌کند، ولی تا رسیدن به نتیجه مطلوب و کیفیت خاصه خود، راه طولانی دارد. با توجه به نتایج به‌دست آمده به سؤال اصلی پژوهش این‌گونه پاسخ داده می‌شود که: "کیفیت برنامه‌های درسی رشته‌های آموزش معلمان با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی در سطح متوسط قرار گرفته است".

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Curriculum Quality in Teachers Education Courses

نویسندگان [English]

  • Amir H Mehdizadeh
  • Nahid , Shafiei
Assistant professor. Islamic Azad University. Eslamshahr Branch
چکیده [English]

The goal of this study is to assess the quality of curriculum in teacher education courses. The quality of curriculum is studied on the basis of nine elements which are: objective, content, teaching strategies, learning activities, evaluation, tools, grouping, time and place. To teach the goal of the study, the following question is proposed: How describe is the curriculum of teacher education courses according to the elements of curriculum? This is descriptive-survey one. To collect the data, the questionnaire was used. Target population in this study was: The students of Teacher education courses (including Primary Education, theology, Persian Literature, Sciences, Mathematics at the level of post diploma and BA who studied in university in the school year of 1387-1388. The professors who teach these different courses. To select the sample, Morgan's table was used. In this study, stratified sampling was used and the subjects in the strata were selected randomly. To analyze the information taken from the questionnaires, some statistical methods were used such as: frequency, percentage, summative percentage, weighted mean, standard deviation in descriptive statistics; parametric tests (t-test for independent groups and correlation test) and non-Parametric tests (Mann-whiney U test and Friedman test). To do the above testes, SPSS Software was used. The finding showed that the curriculum of teacher education courses are not described in the nine above-mentioned elements and all the elements are at average levels. Among the different courses studied, just primary education was described in just some elements. On the whole, the present curriculum is based on the general objective of teacher education courses but it has to go a long was to reach the described point. According to the findings and data analysis which was done separately, the answer to the main question of this study is: "the quality of curriculum in Teacher Education Courses is at the average level on the basis of the nine elements in the curriculum".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum- Quality assessment- Teacher education