بررسی آزمایشی تأثیر فشار گروهی بر استدلال انتزاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر گروه روانشناسی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی الف) تأثیر فشار گروهی بر استدلال انتزاعی، ب) میزان دشواری آزمودنی‌ها در استدلال نوع "رفع تالی" ج) تفاوت نسبت پاسخ صحیح آزمودنی‌ها در آزمایشهای قبلی و آزمایش فعلی د) تفاوت‌های نسبی درون‌گروهی با آزمایش از جامعه‌ی دانشجویان دوره کارشناسی، 103 نفر انتخاب شدند که 51 نفر گروه کنترل، 52 نفر گروه آزمایش بوده‌اند. روش تصادفی در سه سطح این پژوهش اعمال شد: الف) انتخاب آزمودنی‌ها، ب) جایگزینی آزمودنی‌ها در گروه‌های کنترل و آزمایش ج) تعیین کاربندی آزمایشی. سپس آزمودنی‌ها با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و روش آماری مقایسه میانگین‌های مستقل (با نمرات افتراقی) و آزمون استدلال انتزاعی "تکلیف انتخاب واسون[1]" و متغیر آزمایشی اعمال فشار گروهی ذهنی مورد سنجش و آزمایش قرار گرفتند. نتیجه‌ی بدست آمده نشان داد که فشار گروهی خطای استدلال را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر اعمال‌ کاربندی آزمایشی فشار گروهی موجب تغییر نحوه‌ی استدلال آزمودنی‌ها در جهت گروه شده است. "آزمون تفاوت نسبت دو صفت در یک جامعه‌ی واحد" نیز نشان داد که آزمودنی‌ها در استدلال نوع رفع‌تالی دشواری بیشتری دارند. همچنین با توجه به تغییرات ایجاد شده در آزمون مورد استفاده این پژوهش و تصریح و تفکیک درخواست‌ها از آزمودنی‌ها، میزان پاسخ درست به گونه‌ای معنادار بیشتر از آزمایشهای قبلی بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The experimental study of group pressure effect on abstract reasoning

نویسندگان [English]

  • Houssien Zare 1
  • Hamid Lotfi 2
1 1) Faculty member of Payame Nour University
2 2) Faculty member of Islamic Azad University. Tonekabon Branch
چکیده [English]

This test was accomplished for examining below cases: a) the effect of group pressure on abstract reasoning b) the difficulty ratio of the subjects in the reasoning of "modus tollens" c) the different ratio of the correct answer of subjects in pervious tests and present test d) the relative difference of intra group with Ash experience; subjects were selected from the undergraduates students, studies was selected by 103 people (51 people in control group and 52 people in experiment group). The random method has been applied in three levels: 1) the selection of subjects 2) assignment of subjects in control group and test group 3) determination experimental variables. Then the subjects were assessed by pretest-post test design with control group and statistic method of T test (independent analogy and with the different scores) and abstract reasoning test "Wason selection task" and experimental variable of applying mental group pressure. The results with a less than 0.001 shows that group pressure will increase the abstract error. On the other hand, experimental variable of group pressure has been caused the change of the method of subjects reasoning in group direction. Also, "test of independence ratios difference in unit population" showed that participants and more difficulty in the reasoning of the kind of "modus tollens". Also according to the changes in the research test and separation and lucidity of applications the ratio of the correct answer (0/359) of subjects was more meaningful than pervious tests. Other comparisons with Ash test and Zamani & et al test (1371) showed that a) the ratio of nonconformists in Ash test (0/26) to that ratio in this experiment (0/45) had meaningful difference. b) The ratio of perfect conformists in this experiment (0/17) to that ratio in Zamani & et al test (0/20) had not meaningful difference; but the same ratio with Ash test (0/08) is. C) The ratio subjects that in Ash test conformed at least once with group (0/74), but that ratio in this experiment was 0/55, that statistical test showed meaningful difference among them. The findings were discussed on the basis of background and the distinctions of this test and also relative natural semantic theory.