بررسی و تحلیل اشتغال ایجاد شده بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه هدف سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

این پژوهش از نوع پژوهش‌های پیمایشی و توصیفی است که با هدف بررسی تأثیر اشتغال ایجاد شده بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه هدف سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی انجام شده است. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 768 نفر از مددجویان تحت پوشش حوزه‌های توانبخشی، امور اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی را به صورت طبقه‌ای انتخاب نموده و به صورت تصادفی در دو گروه 384 نفره آزمایش و کنترل جایگزین گردید. در این پژوهش از سه پرسشنامه نگرش شغلی و خانوادگی (محقق ساخته)، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و مقیاس پذیرش اجتماعی کراون- مارلو استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که میان دو گروه مورد مقایسه در متغیرهای مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، اشتغال ایجاد شده بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد مطالعه تأثیر مثبتی داشته است. از سوی دیگر، منابع تامین اعتبار، نوع شغل و شهرستان محل اقامت با عزت نفس و هم‌چنین، منابع تامین اعتبار و نوع شغل با پذیرش اجتماعی رابطه معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination and Analysis of the Created Employment on the Social, Economical and Cultural Condition of the Target Society of Khorasane Razavi Province Behzisti Organization

نویسنده [English]

  • Hasan Tozandejani
1) Faculty member of Islamic Azad University. Neyshabour Branch
چکیده [English]

This research is a research of descriptive and Survey type which is done with the aim of examining the effect of created jobs on economic, Social and cultural condition of target population of Khorasan razavi welfare organization. So a Sample of 768 subjects were  selected  with  stratified method  from  supported  people of rehabilitation Social affair and prevention  areas in welfare organization  and distributed randomly in Two groups of 384 subjects in experiment And  control  group.  In  this  research  three questionnaire  of  job  and family attitude (researcher-made), Rosenberg’s  self  esteem  scale and  Crown-Marlow’s social acceptance. The results indicated that there were significant differences in studied variables in two groups being compared. In other word, the jobs created have had a positive impact on economic, social and cultural condition of society under study. Meanwhile financing resources, type of job and the city of residence have significant relationship with self esteem and financing resources and type of job have significant relationship with social acceptance too.