نویسنده = پری ناز بنیسی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله برهوش اخلاقی و ادراک خویشتن

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-83

سریه عزیزی؛ پری ناز بنیسی؛ حمیدرضا وطن خواه