نویسنده = حمیدرضا حسین شاهی برواتی
تعداد مقالات: 1
1. سرسختی بهداشتی، سرسختی روانی و سلامت عمومی در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 13-30

طلعت سعیدی؛ نیمتاج سیاح سیاری؛ حمیدرضا حسین شاهی برواتی