نویسنده = سمیه یونسی خانقاهی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش برنامه های درسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 12-25

نسرین جوان؛ میمنت عابدینی بلترک؛ سیروس منصوری؛ سمیه یونسی خانقاهی