نویسنده = علی اکبر حدادی کوهسار
تعداد مقالات: 2
2. پیش بینی نشانگان رفتاری بر اساس هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 38-45

علی ‌اکبر حدادی کوهسار؛ باقر غباری بناب