نویسنده = هوشنگ امیری
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس مدل سه شاخگی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 59-82

حسینعلی بهرام زاده؛ هوشنگ امیری؛ رامین قدیری