نویسنده = علی مشهدی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و افزایش تاب آوری کودکان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 48-58

علی مشهدی؛ سیده عاطفه حسینی یزدی؛ زهرا عاصمی؛ سید علی کیمیایی