نویسنده = محمد مجتبی کیخای فرزانه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارتباط میان جهت‌گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 53-63

محمد ابراهیم مداحی؛ منا صمد زاده؛ محمد مجتبی کیخای فرزانه


2. ارایه ی مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تأثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 25-37

محمد صالحی؛ سید عبداله خاوری؛ محمد مجتبی کیخای فرزانه


3. مقایسه ی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ابراز وجود و سلامت روان دانش آموزان کم توان ذهنی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 71-86

جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ خدیجه رهبر طارمسری؛ محمد مجتبی کیخای فرزانه