نویسنده = عباس قلتاش
تعداد مقالات: 3
1. رابطه الگوهای فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-96

پروانه دودمان؛ عباس قلتاش


2. رابطه جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی وکیفیت تجارب یادگیری در دانش آموزان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-89

سیده طیبه موسوی منزه؛ عباس قلتاش


3. بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر در کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 50-61

عباس قلتاش؛ مسلم صالحی؛ پریسا فرخی نژاد