نویسنده = شهره قربان شیرودی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه ی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ابراز وجود و سلامت روان دانش آموزان کم توان ذهنی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 71-86

جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ خدیجه رهبر طارمسری؛ محمد مجتبی کیخای فرزانه


2. مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری دانش آموزان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 85-101

جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ نفیسه مبلغی


3. تأثیر آموزش برنامه‌ی آمادگی ازدواج بر باورهای ارتباطی زوجین

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 28-42

جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ زهرا السادات مهدیون