نویسنده = هوشنگ طالبی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 11-23

ناهید بابائی امیری؛ محمد باقر کجباف؛ محمدمهدی مظاهری؛ غلامرضا منشئی؛ هوشنگ طالبی