نویسنده = جواد خلعتبری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رابطه ی بین کمال گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی استان گیلان

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 117-131

جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ ایمان حسینی


2. مقایسه ی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ابراز وجود و سلامت روان دانش آموزان کم توان ذهنی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 71-86

جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ خدیجه رهبر طارمسری؛ محمد مجتبی کیخای فرزانه


3. مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری دانش آموزان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 85-101

جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ نفیسه مبلغی


4. ارتباط بین تاب ‌آوری و رضایت از زندگی

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 78-89

جواد خلعتبری؛ صونا بهاری


5. تأثیر آموزش برنامه‌ی آمادگی ازدواج بر باورهای ارتباطی زوجین

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 28-42

جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ زهرا السادات مهدیون